Tarih: 30.11.2020

İHALE İLANI DAMACANA VE BARDAK SU ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTES

09.12.2019 12:38

İHALE İLANI  DAMACANA VE BARDAK SU ALIMI  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTES

İHALE İLANI

DAMACANA VE BARDAK SU ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DAMACANA VE BARDAK SU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/574818

1-İdarenin

a) Adresi :Bati Yerleskesi Çünür 32260 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası :2462111089 - 2462111690

c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sdu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :11.000 adet Damacana Su (19 Lt) ve 30.000 adet Bardak Su (200 cc-250 cc) Damacana ve Bardak Su Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :Süleyman Demirel Üniversitesi Merkezi Birimleri

c) Teslim tarihi :Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sebillerde kullanılacak su üniversitemiz birimleri tarafından yüklenici firmaya haftada en az bir defa sipariş edilecek olup, Firma talep edilen suları aynı gün mesai saatleri içerisinde belirtilen adrese imza ve makbuz karşılığı teslim edecektir. Birimlerin hafta içerisinde ihtiyaç olması halinde tekrar sipariş verebileceklerdir. Yüklenici firma suları aynı gün içerisinde getirecektir. Üniversitemizde su teslimatı yapılan her birim için 3 kopyalı teslim makbuzu bastıracaktır. Bu makbuzlarda teslim tarihleri, adedi, cinsi ve teslim alanın adı ve soyadı, imzası bulunacaktır. Teslim makbuzları seri ve sıra numarası takip edecektir. Üniversitemizde her su teslimatı yapılan her birim için ayrı ayrı teslim makbuzları tutulacaktır. Teslim

makbuzlarının asıl olan nüshası teslim edilen birime verilecek, birinci kopyası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilecek, dik koçanda kalan son kopyada yüklenicide bulunacaktır.

Ödemeler ayda bir yapılacaktır. Bu teslim makbuzları teslim edilen birimden ve daire başkanlığımızın ve yüklenicinin

makbuzları birleştirilerek kontrol edildikten sonra faturanın kesilmesi ve ayniyatının alınmasına müteakip

ödeme belgesine bağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve

Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Odası

b) Tarihi ve saati :22.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, Bayilik sözleşmesini, su analiz raporunu, ambalajlı su nakil izin aracı belgesini ve kaynak suyu üretim izin belgesini teklif zarfında sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler, 19 litrelik damacana su ve bardak su için birer adet numune getirilecektir. Getirilen numunelerde teknik şartnamede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığı görülecektir. İstekliler tarafından teknik şartname madde madde cevaplandırılacaktır. (Teknik şartnamenin kaşe imza yapılarak teknik şartname cevapları şeklinde sunulması kabul edilmeyecektir.)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V:N: 15.11.2019 / 966* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.

Yorumlar
0
  • Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Haberler
Ulusal Haberler