Tarih: 27.10.2020

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

09.12.2019 12:36

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR  YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE BULUNAN ASANSÖR, JENERATÖR, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI VE TELEFON SANTRALİ BAKIMININ YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/597452

1-İdarenin

a) Adresi :SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası :0 246 211 18 75 - 0 246 211 18 77

c) Elektronik Posta Adresi :yitdb@sdu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

4 Kısım 102 Kalem (41 Adet Asansör, 13 Adet Jeneratör, 39 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı ve 9 Adet Telefon Santrali) 2020 yılı bakımlarının yaptırılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İhale dosyası ekinde verilen Teknik

Şartnamede belirtilen yerlerdir.

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA

b) Tarihi ve saati :09.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Kısım – 1: İstekli Firmanın; TSE-HYB TS EN 12255 Asansör Yetkili Servis ve TSE-HYB TS EN 13015 Asansör Bakımı Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. Kısım – 2:İstekli firma Jeneratör Sistemleri teknik servis hizmeti verebileceğini kanıtlayan TS- HYB – 12650 TSE hizmet yeri yeterlilik belgesini teklif dosyasında bulunduracaktır. Kısım – 3: İstekli KGK ürünlerine ait teknik servis hizmeti veren birimi bulunduğuna dair TSE-HYB - 12643 hizmet yeri yeterlilik belgesini, teklifle birlikte sunmalıdır. İstekli Üniversitemizde Kurulu bulunan Makelsan, Powerguard, Tescom, Tunçmatik veya APC Schneider marka Kesintisiz Güç Kaynaklarından her hangi birinin Yetkili Servisi olduğunu belgelendirilmelidir. Kısım – 4: İsteklinin TSE HYB -12739 Telefon ve Telefon Santralı ile Ekipmanları Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması ve bu belgeyi ihale dosyasında sunması gerekmektedir. İstekli, söz konusu Alcatel marka telefon santrallerinin yetkili teknik servisi olduğunu ispatlayan belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi- ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avant* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.

Yorumlar
0
  • Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Haberler
Ulusal Haberler