Tarih: 30.11.2020

ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YAPIM İŞİ DEVLET HASTANESİ – ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

09.12.2019 12:34

ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK İZLEM  MERKEZİ YAPIM İŞİ DEVLET HASTANESİ – ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YAPIM İŞİ DEVLET HASTANESİ – ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2019/607974 1-İdarenin a) Adresi :Davraz mah. 103.cad. Eğirdir yolu üzeri 32300 Davraz Mah. ISPARTA MERKEZ / ISPARTA b) Telefon ve faks numarası :2462241 165 - 2462241 334 c) Elektronik Posta Adresi :r.demirel@yahoo.com.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https: //ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 ADET İNŞAAT MEKANİK ELEKTRİK TESİSAT İŞLEMLERİNİN YAPIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : ŞEHİT YUNUS EMRE HASTANESİ TOPLANTI SALONU c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :DAVRAZ MAHALLESİ 104. CADDE EĞİRDİR YOLU ÜZERİ ISPARTA b) Tarihi ve saati :04.12.2019 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: MEZUN OLDUKLARI OKULLARDAN ALDIKLARI DİPLOMALAR 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: MEZUNİYET DİPLOMASİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 1t. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 62 (altmış İki) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar: İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1 İhale, Kanununun 38inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. V:N: 25.11.2019 / 1004* Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmamaktadır.

Yorumlar
0
  • Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Haberler
Ulusal Haberler